Kitaplar

 

 

   Kitabın adı: Yazılı Anlatım  
 Yazarı: Bâki ASİLTÜRK    
 Alanı: Edebiyat    
 Yayınevi: İkaros Yayınları    
 Basım yeri: İstanbul    
 Basım tarihi: 2011    
 ISBN: 978-605-5717-27-8    
 Sayfa sayısı: 432    

Kapak türü:  Karton

Kitabın Tanıtımı:  

Yazılı Anlatım adlı kitabın, bugüne kadar değişik yazarlarca kaleme alınmış pek çok kompozisyon kitabından farklı bir yapılanmanın ürünü olduğu ilk bakışta görülecektir. Kitabın planlamasını, geçmiş yıllarda bu dersi alan öğrencilerde gördüğüm temel eksiklikleri gözeterek gerçekleştirdim. Kitabı hazırlarken sadece yazı yazdırmayı değil, metni kavratmayı, Türkçenin anlatım özellikleri hakkında bilgilendirmeyi de göz önüne aldım. Bu kitabın amacı az önce metnin ne olduğu ve sağlam bir metnin nasıl oluşturulduğu konusunda değindiğim noktalarda bilgilendirici, aydınlatıcı, yol gösterici, sorular sordurucu bir kaynak olabilmektir.

   
 

 

         
   

 

  Kitabın adı: Çağatay ve Azerî Edebiyatı  
     
  Yazarı: Üzeyir ASLAN  
     
  Alanı: Edebiyat  
     
  Yayınevi: Kriter Yayınları  
     
  Basım yeri: İstanbul  
     
  Basım tarihi: 2011  
     
  ISBN: 978-605-5863-83-8  
     
  Sayfa sayısı: 392  
     
  Kapak türü:  Karton  
       
  Kitabın Tanıtımı:  Eserde Çağatay Edebiyatı hakkında genel bir giriş yapıldıktan sonra 16.yy’a kadar Çağatay Edebiyatı özellikleri ele alınmış, şair ve eserler iki ayrı başlık altında incelemeye tabi tutulmuştur. Daha sonra 16.yy Çağatay sahası şairleri Şiban Han’dan Sadıkî-i Kitabdâr’a kadar tek tek incelenmiştir. Dönemin eserleri divanlar, mesneviler, mensur eserler şeklinde tasnif edilmiştir. Azeri Edebiyatı başlığı altında da yine aynı üslupla şairler ve eserler ele alınmıştır. Eserin sonunda çeviriyazı metin örnekleri ve Arap harfli metin örnekleri okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

 

           
   

 

  Kitabın adı: Gülendâm u Küeyt (Risale-i Râz)  
     
  Yazarı: Sebahat DENİZ  
     
  Alanı: Edebiyat  
     
  Yayınevi: Duyap Yayıncılık  
     
  Basım yeri: İstanbul  
     
  Basım tarihi: 2006  
     
  ISBN: 975-8493-08-6  
     
  Sayfa sayısı: 307  
     
  Kapak türü:  Karton  
       
  Kitabın Tanıtımı:  

17. yy. divan edebiyatı şairlerinden Tecellî’nin aşk konulu mesnevisidir. Eser giriş ve dört bölüm halinde hazırlanmıştır. Giriş bölümünde 17. yüzyıl mesnevi edebiyatı hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Bundaki maksat bu yüzyılda kaleme alınmış olan Gülendâm u Küeyt adlı mesnevinin diğer mesneviler arasındaki yerini belirlemektir. Birinci bölümde Tecellî’nin hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra eserin yazılış sebebi ve sunulduğu kimse tespit edilmiştir. Eserin adı hakkında yapılan bir değerlendirmenin ardından hikâyenin geniş özeti verilerek birinci bölüm tamamlanmıştır.

İkinci bölümde eserin şekil özellikleri, dil ve üslûp özellikleri incelenmiş, eserin muhtevası ise konu ve tahkiye olmak üzere iki açıdan ele alınmıştır. Mesnevinin ana konusu olan aşk hikayenin etrafında geliştiği âşık ve eserin asıl konusu olan tasavvuf konu başlığı altında ayrı ayrı incelenmiştir. Tahkiye başlığı altında ise hikâyede geçen şahıslar, zaman, mekan, olay ve motifler üzerinde durulmuştur.

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
 Sayfa sayısı: 432    
 Kitabın adı: Tecellî ve Divanı    
 Yazarı: Sebahat DENİZ    
 Alanı: Edebiyat    
 Yayınevi: Veli Yayınları    
 Basım yeri: İstanbul    
 Basım tarihi: 2005    
 ISBN: 9757596566    
 Sayfa sayısı: 432    

Kapak türü:  Karton

Kitabın Tanıtımı:  

Tecellî ve Divanı, üç ana bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde kaynaklardan ve Divanı’ndan hareketle Tecellî’nin hayatı, şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgiler ortaya konulmuştur. Sonra şairin bu çalışmaya konu olan divanından başka tespit edilen diğer eseri Gülendâm u Küeyt şekil ve muhteva bakımından tanıtılmaya çalışılmıştır. Ardından Divan’ın incelemesi yapılmış eserin şekil ve muhteva özellikleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu incelemelerden sonra şairin Türk edebiyatındaki yeri ve önemi belirtilerek hayatı, eserleri ve edebi şahsiyeti ile ilgili elde edilen bilgilerden çıkarılan neticeler “Sonuç” başlığı altında verilmiştir. İkinci bölümde Divan’ın tespit edilebilen nüshaları tanıtılıp değerlendirmeleri yapılmıştır.

Üçüncü bölümde Divan’ın tenkitli metni ortaya konulmuş ve beyitlerin bugünkü Türkçeyle nesre çevirisi yapılmıştır. Orjinalitesi bakımından kitabın sonuna eserin noktasız harflerle yazılmış olan bölümünün tıpkıbasımı konulmuştur.

   
       
         
   

 

  Kitabın adı: Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları  
     
  Yazarı: Emel KEFELİ  
     
  Alanı: Edebiyat  
     
  Yayınevi: Akademik Kitaplar  
     
  Basım yeri: İstanbul  
     
  Basım tarihi: 2009  
     
  ISBN: 978-605-5688-16-5  
     
  Sayfa sayısı: 176  
     
  Kapak türü:  Karton  
       
  Kitabın Tanıtımı:  

Edebiyat akımlarını tanımak ve onları oluşturan nedenleri öğrenmek, neden-sonuç ilişkilerini kurmak, sanat şubeleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve etkileşimi görmek kişinin hayata bakışını ve düşünce dünyasını da geliştirecektir. Edebiyat akımlarının, Türk edebiyatının merkez alınarak incelendiği bu kitapta amaç, akımları; temel özellikleri, temsilcileri ile tanımak ve gelişme süreçlerini irdelemektir. Türk edebiyatını etkileyen en önemli kaynaklardan biri Fransız edebiyatı olduğu için akımlarla ilgili örnekler daha çok bu edebiyattan verilmiştir. Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Edebiyat Akımları adını taşıyan birinci bölümde akımları hazırlayan faktörler ve “Batı Edebiyatı” kavramı ele alınır. İkinci bölümde edebiyat akımları temel özellikleriyle incelenir. Üçüncü bölümde, batı edebiyatında görülen edebî akımların Türk edebiyatındaki yansımaları genel bir çerçeve çizilerek anlatılmaktadır.

 
   
   
   
   
   
   
 

 

 
             
   

 

  Kitabın adı: Cân u Cânân  
     
  Yazarı:Nihat ÖZTOPRAK  
     
  Alanı: Edebiyat  
     
  Yayınevi: Türk-Gev Yayınları  
     
  Basım yeri: İstanbul  
     
  Basım tarihi: 2000  
     
  ISBN: 975-8109-46-4  
     
  Sayfa sayısı: 488  
     
  Kapak türü:  Karton  
       
  Kitabın Tanıtımı:  

Cân u Cânân, 18.yy’ın ikinci yarısında ve 19.yy’ın başlarında yaşayan Diyarbakırlı şair Refî’nin eseridir. Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk adlı mesnevisine nazire olarak kaleme alınmıştır.

Kitap dört bölüm halinde hazırlanmıştır. Birinci bölümde Refî’nin hayatı tezkirelere, kendi eserlerine, yaşadığı dönemdeki diğer bazı eserlere ve bibliyografik kaynaklara dayalı olarak ele alınmıştır. Divanın şekil ve muhteva özelliklerinin incelenmesinin ardından tespit edilebilen el yazması nüshaları tanıtılmıştır. İkinci bölümde Cân u Cânân’ın incelemesi yapılmıştır. Eserin yazılış sebebi, şekil ve muhteva özellikleri ayrıntılı bir biçimde işlenmiştir. Bu bölümde son olarak hikayenin geniş bir özeti yapılmıştır.

Üçüncü bölümde nazire ve nazirecilikle ilgili kısaca bilgi verildikten sonra Hüsn ü Aşk ve ona yazılan nazireler tanıtılmıştır. Daha sonra Cân u Cânân ve Hüsn ü Aşk şekil ve muhteva yönünden karşılaştırılmış, aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde Cân u Cânân mesnevisinin tespit edilen yazmaları tanıtılmış ve eserin transkripsiyonlu metni verilmiştir, metin içinde yer alan ayet ve hadis alıntıları ve Farsça beyitlerin anlamları da dipnotlarda gösterilmiştir.

Çalışmanın sonunda genel bir dizin konulmuştur.

 
   
   
   
   
   
   
         
     
     
             
   

 

  Kitabın adı: Uçmağa Varmak Kitabı  
     
  Editörler: Emine Gürsoy Naskali-Gülden Sağol Yüksekkaya  
     
  Alanı: Edebiyat  
     
  Yayınevi: Kitabevi  
     
  Basım yeri: İstanbul  
     
  Basım tarihi: 2009  
     
  ISBN: 978-975-605-4208-47-0  
     
  Sayfa sayısı: 378  
     
  Kapak türü:  Karton  
       
  Kitabın Tanıtımı:  

25-26 Kasım 2004’te Prof.Dr. Emine Gürsoy Naskali ile “Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu”nu düzenlediğimizde bu sempozyum çok ilgi çekmiş, çok yankı uyandırmıştı. İki yüz civarında bildiri sunulan bu sempozyum, elinizdeki kitabın temelini oluşturmuştur. Kitapta farklı disiplinlerin ortaya koyduğu araştırmalarla zengin bir birikim okuyucularıyla buluşmaktadır.

 
   
   
   
   
   
   
         
     

 

   
             
   

 

  Kitabın adı: Vusûlî-Dîvân  
     
  Yazarı: Hakan TAŞ  
     
  Alanı: Edebiyat  
     
  Yayınevi: Gençlik Kitabevi  
     
  Basım yeri: Konya  
     
  Basım tarihi: 2008  
     
  ISBN: 978-9944-0468-3-1  
     
  Sayfa sayısı: 366  
     
  Kapak türü:  Karton  
       
  Kitabın Tanıtımı:  

Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde şairin hayatı ve edebi kişiliği üzerinde durulmuş, metinde geçen deyimler elden geldiğince atlanmadan gösterilmiştir. İkinci bölüm metin ve çeviriye ayrılmıştır. Metin bilinen tek yazma nüsha üzerinden tesis edilmiştir. Döneme ait mecmualar taranmış, Divan’da olan şiirler farklarıyla birlikte gösterilmiştir. İkinci bölümde metin yayımının yanı sıra çeviriye de yer verilmiştir. Beyitlerin günümüz Türkçesine aktarımları yapılmıştır. Üçüncü bölümde 16.yy’daki diğer şairlerin konuyla ilgili benzer söyleyişlerine yer verilmiştir. İlgililer için araştırmanın sonuna ayrıntılı bir dizin eklenmiştir.

 
   
   
   
   
   
   
         
     
     
             
   

 

  Kitabın adı: Hava Edebiyatı  
     
  Yazarı: Enver TÖRE  
     
  Alanı: Edebiyat  
     
  Yayınevi: Dijital Sanat Yayınları  
     
  Basım yeri: İstanbul  
     
  Basım tarihi: 2011  
     
  ISBN: 978-605-4449-05-7  
     
  Sayfa sayısı: 229  
     
  Kapak türü:  Karton  
       
  Kitabın Tanıtımı:  Hava Edebiyatı, 1927 yılında eski harfli Türkçe ile basılmış eserin yeni harflere aktarılmasından oluşmuştur. Kitap Enver Töre’nin editörlüğünde Yakın-Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı öğrencileri tarafından hazırlanmıştır. Kitapta şair ve yazarlarımızın havacılıkla ilgili manzum ve mensur eserleri bir araya getirilmiştir.  
   
   
   
   
   
   
         
     

 

 
             
   

 

  Kitabın adı: Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar  
     
  Yazarı:Sema UĞURCAN  
     
  Alanı: Edebiyat  
     
  Yayınevi:Kitabevi  
     
  Basım yeri: İstanbul  
     
  Basım tarihi: 2003  
     
  ISBN: 975-7321-83-4  
     
  Sayfa sayısı: 157  
     
  Kapak türü:  Karton  
       
  Kitabın Tanıtımı:  Bu kitap 25 Aralık 2001 tarihinde Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün düzenlediği “Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Anma Toplantısı”nın bildirilerinden ve onlara ilâve yazılardan meydana gelmiştir. Kitaptaki yazılar Tanpınar’ın eser hazırlama sürecinden, eserlerindeki kavramların açıklanmasından, kelime kadrosundan, temel meselelerinden, eserlerinin yapı ve üslûp özelliklerinden, türlerinin birbirini beslemesinden söz ediyor. Makale yazarlarının aynı metni benzer veya farklı biçimlerde yorumladıkları olmuştur. Bu da Tanpınar’ın eserinin “çok değerlilik”e sahip olduğunu, yeni anlamlar üretmeye elverişli bulunduğunu gösterir. Tanpınar’a çeşitli gözlerle bakan, bakışın gerekçelerini açıklayan bu yazılar, ona dair bilgilerimize yeni boyutlar ekleyecektir. Tanpınar’ın Hâmid için sarf ettiği cümleyi kendisi için de söyleyebiliriz: Tanpınar’a daima zengin bir kaynağa dönülür gibi dönülecektir.  
   
   
   
   
   
   
         
     

 

 
   

 

Kitabın adı: Dürrü’l-Meknûn    
     
  Yazarı: Zuhal Kültüral-Aylin Koç  
     
  Alanı: Edebiyat  
     
  Yayınevi: Palet Yayınları  
     
  Basım yeri: Konya  
     
  Basım tarihi: 2012  
     
  ISBN: 978-605-5262-01-3  
     
  Sayfa sayısı: 244  
     
 

Kapak türü:  Karton

Kitabın Tanıtımı:  Dürrü’l-Meknûn, Derviş Muhammed bin eş-Şeyh Ahmed el-Ankaravî tarafından kaleme alınan bir tıp metnidir. Eserde, müellif çeşitli tıp kitaplarından yaptığı derlemeleri ve halk arasında hastalıkların tedavisi için uygulanan çeşitli yöntemleri bir araya getirmiştir.

 
   
   

Bu sayfa Turkish Language and Literature tarafından en son 09.09.2020 15:11:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM